Digital projekthantering | Trafik

Marieholmsförbindelsen

Två nya förbindelser över och under Göta älv ska byggas i Göteborg. Marieholmstunneln kommer gå under Göta älv och Marieholmsbron över.

Marieholmsförbindelsen består alltså av både väg och järnväg och syftet är att minska sårbarheten i Göteborgs trafiksystem samt trafiken genom Tingstadstunneln. Tanken är också att minska störningar i järnvägssystemet och öppna upp för mer godstrafik. Projektets vägdel sträcker sig från E6 Tingstadsmotet/Ringömotet i väst till E20, Ånäsmotet, i öst via en ny trafikplats på E45 Marieholm. Järnvägen sträcker sig från Kvillebangården till Olskroken och kommer innebära en ny järnvägsbro över Göta älv. Bron med anslutande spår blir cirka 1500 meter och tunneln cirka 500 meter. Marieholmstunneln ingår i det Västsvenska paketet medan bron finansieras av lokala och nationella intressenter.

Illustration över färdig Marieholmsförbindelse.

Digital projekthantering och specialiststöd

I projektet är Iterio ansvariga för projekteringsledning, dokument- och datasamordning samt att säkerställa att Marieholmstunneln blir korrekt överlämnad till förvaltarna. Mottagare av tunneln är främst Trafikverket men även Trafikkontoret, ledningsägare, fastighetsägare ingår. Vi agerar specialiststöd till beställare, konsulter och entreprenörer. Vi finns också med som stöd och medverkar vid framtagandet av förfrågningsunderlag och bygghandlingar.

ITS

Marieholmstunneln har tre filer i vardera färdriktning och är sammankopplad med övriga vägnätet via två stora trafikplatser, Tingstadsmotet och Marieholmsmotet. Tunneln är utrustad med all den senaste säkerhetstekniken.

Iterio ansvarar för att lämna över Marieholmstunneln till Trafikverket. I detta arbete ingår att säkerställa informationsflöden, samordna tekniska lösningar och säkra anslutning och tester vid införandet i trafikledningscentraler i Göteborg. Vi tar också fram åtgärdsrutiner för trafikhändelser i den nya älvförbindelsen.

Utvalda projekt

Geoteknik
7 januari, 2020

Förbifart Stockholm

Förbifart Stockholm är en ny sträckning av E4:an väster om Stockholm. Av vägens 21 km går drygt 18 km i tunnel för att skona viktiga miljö- och kulturvärden. Byggtiden är cirka fjorton ...
Projekt
7 januari, 2020

Västlänken

Västlänken är en järnväg i tunnel under centrala Göteborg som ger staden genomgående pendel- och regiontågtrafik. Tre nya stationer gör att du kan resa enklare, snabbare och med färre b...