Projektstöd | Trafik | Miljö | Vatten

Hagastaden

Fram till år 2030 ska Norra Stationsområdet utvecklas till en helt ny stadsdel med en kombination av boende, parkområden, handel, världsledande forskning och högspecialiserad vård. 

Hagastaden är en helt ny stadsdel som nu byggs och kommer länka samman Stockholms stad med Solna, området med Karolinska institutet och Nya karolinska sjukhuset. Inom stadsdelen kommer det byggas 6 000 nya bostäder och 50 000 arbetsplatser. För att möjliggöra projektet har delar av europaväg E4/E20 och järnvägen Värtabanan däckats över och ligger idag i tunnlar. Ovanpå tunnlarna anläggs och byggs delar av den nya stadsdelen.

Läs mer om projektet på Stockholms stads webb.

Projektstöd

Iterio Projektstöd bidrar för närvarande med en projektledare och en projektingenjör i projektet. I rollen som projektledare representerar Iterio Stockholms stad och bevakar exploateringskontorets intressen i planerings- och genomförandeskedet. Huvudansvar är att planera, leda, följa upp och styra med avseende på omfattning, tid och budget. Arbetet innefattar bland annat att förhandla med byggaktörer och fastighetsägare, ta fram markanvisnings- och exploateringsavtal samt att ansvara för samordning och dialog med berörda sakägare som exempelvis Trafikverket, Region Stockholm, Solna stad, övriga förvaltningar inom staden och andra externa intressenter.

I arbetet som projektingenjör ingår ansvar för prognos och ekonomiarbete, uppföljning av entreprenader samt stöd till projektledningen. Iterio Projektstöd har tidigare i projektet bidragit med en projektingenjörer för avtalsfrågor. I det arbetet ingick att administrera och ta fram genomförandeavtal med berörda ledningsägare, ansvara för avtalslogg för projektets samtliga avtal och vara ett stöd till projektledningen.

Trafik

Iterio Trafik har ansvaret för trafikplanering (TA Trafik) åt Stockholm Stad. Detta innebär att vi är projektorganisationens tekniska stöd i alla faser av genomförandet samt medverkar i och kvalitetssäkrar trafikplaneringsarbetet – både som delaktig i framtagande av system-/bygghandlingar och som granskare. Iterio företräder också projektet gentemot övriga förvaltningar, bolag och myndigheter i alla projektfaser samt utför trafikutredningar och analyser. Dessutom är vi samordnare för Trafikkontorets kompetenser i projekt Hagastaden (trafiksignal, konstruktion, elprojektering, landskap, belysning, tillgänglighet, tillstånd).

Miljö

Iterio har sedan år 2015 arbetat som MKB-samordnare för projekt Hagastaden åt Exploateringskontoret i Stockholm. Först i programskedet och därefter inom ramen för efterföljande detaljplaner. I rollen som MKB-samordnare ansvarar Iterio för miljöstyrningen under hela planprocessen samt deltar vid planmöten och i arbetsmöten för miljöfrågor rörande t.ex. buller, luftkvalitet, naturmiljö, markmiljö, kulturmiljö, dagvatten och skyfall. Iterio samordnar också många av de underlagsutredningar som upprättats inom ramen för miljöbedömningarna och detaljplanerna. Som MKB-samordnare hålls också avstämningar med miljöförvaltningen och andra berörda kontor.

I uppdragen har även ingått att genomföra avgränsnings- och undersökningssamråd inom ramen för miljöbedömningsprocesserna. Vissa underlagsutredningar togs fram tidigt, innan strukturen landat, för att på så sätt ge input till det pågående strukturarbetet (NVI, riskanalys, kulturmiljöutredning, luft- och bullerutredningar). Vissa upprättades efter att strukturen kommit en bit på vägen (t.ex. dagvatten, vyer för landskapsbilds-påverkan m.fl). Inom detaljplanen för östra Hagastaden delades MKBn upp i två delar. En del som fördjupades inom kulturmiljö och visuell påverkan och en del som hanterade alla övriga miljöaspekter. Miljöbedömningsarbetet för östra delen av Hagastaden är nu avslutat. För västra delen planeras för att gå ut på samråd med detaljplanen och miljöbedömningen under våren 2024.

Vatten ledningssamordning

Iterios ledningssamordningsgrupp har sedan 2016 koordinerat och övervakat projekteringen av ledningar med 3D-teknik i Hagastaden. Huvudsyftet har varit att identifiera och lösa konflikter mellan nya och befintliga anläggningar genom regelbundna ledningssamordningsmöten med ledningsägare, projektledare och projektörer. Genom att använda 3D-teknik och främja öppen kommunikation har gruppen spelat en avgörande roll i att säkerställa en smidig och effektiv genomförande av ledningsarbete i området.

Utvalda projekt

Projekt
31 mars, 2020

Kistagrenen

Region Stockholm bygger ut Tvärbanan Kistagrenen från Norra Ulvsunda via Bromma flygplats, Kista och vidare till Helenelund.
Projekt
4 februari, 2020

Marieholmsförbindelsen

Två nya förbindelser över och under Göta älv ska byggas i Göteborg. Marieholmstunneln kommer gå under Göta älv och Marieholmsbron över.

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på Iterio AB, orgnr. 556832-9451 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.

Cookies för personlig anpassning

För att ge dig en bättre upplevelse placerar vi cookies för dina preferenser